Fair Share

Ugovor o izgradnji Baze Slobodne Muzike


U saradnji sa slobodnim i nezavisnim umetnicima kojima muzička industrija ne omogućava mainstream korišćenja njihove muzike, zbog čega od kolektivnog ostvarivanja autorskog i srdonih prava nemaju nikakvu novčanu korist, gradimo Bazu podataka koju nudimo korisnicima koji će, javnim korišćenjem, popularisati Slobodnu Muziku i tako njenim stvaraocima omogućiti posrednu korist ili druge pogodnosti. Umetnici odnosno nosioci autorskog i srodnih prava na muzici koja čini sadržaj Fair Share Baze Slobodne Muzike nisu članovi niti jedne kolektivne ili slične organizacije na svetu, niti su prava na svojoj muzici bilo kome isključivo ustupili, a što potvrđuju pisanim garantnim izjavama uz zaključenje ugovora o izgradnji baze: